Olet tässä >> Siksi Wille! / Turvallisuus

Turvallisuus

Vilakone Oy näkee sekä omien työntekijöidensä työturvallisuuden että valmistamiensa tuotteiden turvallisuuden tärkeänä kehityskohteena.

Koneiden turvallisuutta pyritään kehittämään tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja huollossa. Koneemme ovat EU:n lainsäädännön ja niihin liit­tyvien harmonisoitujen standardien mukaisia. Sen merkkinä kaikissa koneissamme on CE-merkintä ja koneen mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Me myös uskomme, että koneiden turvallisuutta pystytään parantamaan parhaiten tekemällä yhteistyötä asiakkaitamme kanssa. Siksi olemme koonneet näille si­vuille tietoa koneiden turvallisuutta koskien.

Liikkuvien koneiden käyttäjä altistuu aina jossain määrin tietyille haittatekijöille, kuten melulle ja tärinälle. Ympäristönhuollon työtehtävissä käyttäjä voi altistua työpäivän aikana myös esimerkiksi epäergonomisille työasennoille, kylmälle tai kuumalle, sateelle tai pölylle. Olemme pyrkineet minimoimaan näitä haittoja koneen ja erityisesti ohjaamon suunnittelussa. Koneen käyttötavat ja töiden järjestelyt vaikuttavat merkittävästi haitoille altistumiseen. Koneen käytön turvallisuuden varmistaminen onkin viimekädessä käyttäjän ja hänen työnantajansa vastuulla. Me Vilakoneella olemme tehneet selvityksiä koneidemme käyttöön liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja asiakkaillamme on mahdollisuus saada asiantuntijoiltamme lisätie­toja riskien ja altistustekijöiden arviointiin liittyen.

Koneiden käyttöön liittyvät riskit otamme huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja riskien pienentäminen on yksi suunnittelun perusperiaate. Tapaturmat ovat kuitenkin aina mahdollisia, kun käytetään liikkuvaa työkonetta jul­kisilla alueilla ja tieliikenteessä. Vaihteleviin ympäristönhuoltotehtäviin tarkoitettujen koneidemme kanssa merkittäviä vaarojen aiheuttajia ovatkin mm. muuttuvat työskentelyolosuhteet, liikenteen riskit sekä ihmisten toimintaan liittyvät vaaratilanteet. Vaaratilanteista voi aiheutua haittaa käyttäjälle ja si­vullisille henkilöille tai siitä voi aiheutua materiaalivahinkoja itse koneelle tai sen käyttöympäristölle. Joskus vahingon voi estää tavallisilta ja pieniltä tuntuvilla asioilla:

Koneen ja siinä käytettävien työlaitteiden käyttöohjeisiin
on aina perehdyttävä ennen käyttöä.
Käyttöohjeissa annettuja turvallisuusohjeita pitää noudattaa.

Huomioi myös koneen käyttöolosuhteille ja käyttötavoille asetetut rajoitukset
sekä ohjeet soveltuvista työlaitteista.

            KÄYTÄ KONETTA
                            OIKEIN

 

   Ohjekirja.JPG   

Koneen kunnossapito on tärkeää sen turvallisuuden ja toimintakunnon
varmistamiseksi. Tee huollot ja tarkistukset ajallaan ja korjaa havaitsemasi
epäkohdat. Noudata koneen huolto-ohjeita tai toimita kone ammattilaisen
huollettavaksi.

                HUOLLA KONE
        AJOISSA JA OIKEIN

   Huoltokirja.JPG

Koneen käyttäjä on vastussa myös sivullisten turvallisuudesta.
Huomioi aina koneen ja työlaitteen vaara-alue. Konetta ei saa jättää yksin
käyntiin eikä koneella saa työskennellä sivullisten ollessa koneen
vaara-alueella.

                         HUOMIOI
                 
VAARA-ALUE

    vaaraalue.JPG

Kiinteistönhuoltoyritys on työnantajana vastuussa työntekijänsä turvallisuudesta
mutta käyttöasetuksen mukaisesti myös yrityksessään käytettävistä koneista.
Työnantajan on huolehdittava mm. koneen käytön opastuksesta, koneen ja siinä
käytettävän työlaitteen yhteensopivuudesta, koneen toimintakunnon
varmistamisesta ja koneeseen liittyvien riskien arvioinnista.

Myös konevalmistajana suosittelemme asiakkaillemme järjestelmällistä
turvallisuuden hallintaa ja pyrimme koneidemme osalta antamaan 
riittävät tiedot tässä onnistumiseksi.

            TYÖNANTAJA ON
         VASTUUSSA MYÖS 
                      KONEESTA

Sattuiko kuitenkin jotain tai jäikö jokin asia mietityttämään?

Ilmoita meille koneesi kanssa mahdollisesti sattuneesta läheltä piti- ja vaaratilanteista niin asiantuntijamme auttavat sinua asian käsittelyssä. Samalla autat meitä kehittämään Willeä edelleen paremmaksi ja turvallisemmaksi!

Voit myös ilmoittaa havaitsemastasi turvallisuuteen vaikuttavasta näkökohdasta tai kysyä lisätietoja turvallisuuteen liittyen.

Ota yhteyttä: safety@wille.fi

 

Lisätietoja löytyy myös turvallisuustiedotteistamme:

            Suojavarusteet ovat koneessa tarkoituksella